Dane personalne
Imię i nazwisko prof. dr hab. inż. Henryk Galina
Telefon 017 8651750
Email
Budynek H
Nr pokoju 245
Adres al. Powstańców Warszawy 6
Jednostka organizacyjna Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
Informacje o pracowniku w wyszukiwarce PRz
Życiorys naukowy
Imiona i nazwisko: Henryk GALINA
Data urodzenia:
12 listopada 1946
Tel.: (0-17) 865 17 50; 865 15 20, (0) 603 950 952
Fax: (0-17) 854 36 55
Status rodzinny: żonaty, syn (34 lat), 2 córki (33, 25 lat), troje wnucząt
Tytuł, stopnie naukowe, rada naukowa nadająca stopień, tytuły rozpraw, promotor (opiekun naukowy): 1998 – prof. nauk technicznych, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
1987 – dr hab. nauk technicznych z zakresu technologii chemicznej, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Configuration of Gaussian Semilinear Macromolecules;
1976 – dr nauk chemicznych, Instytut Technologii Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej, Wpływ warunków syntezy na strukturę i własności porowatych kationitów karboksylowych, prof. Bożena N. Kolarz
1970 – mgr inż. chemii, specjalność chemia i technologia polimerów, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Elektrodializa układu NaCl/CaCl2 w pięciokomorowym zestawie membran jonowymiennych, doc. Janusz Lindeman, doc. Witold Trochimczuk
Zatrudnienie: Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemiczny:
2002 – profesor zwyczajny
1999 – profesor nadzwyczajny z tytułem profesora
1990 – profesor nadzwyczajny
1988 – 1990 docent.
Politechnika Wrocławska, Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych:
1976 – 1988 adiunkt
1971 – 1976 starszy asystent
1970 – 1970 asystent.
Staże i wizyty naukowe (trwające co najmniej 3 miesiące) w kraju i za granicą:
1994 (3 miesiące) visiting professor: University of North Texas, Denton, TX
1988 (6 miesięcy) staż przemysłowy: Zakłady Tworzyw i Farb "Erg" w Złotym Stoku
1980-1981 (18 miesięcy) staż naukowy: University of Essex, Wielka Brytania (prof. Manfred Gordon)
1978 (6 miesięcy): staż naukowy: Instytut Chemii Makromolekularnej Czechosłowackiej Akademii Nauk, Praha (prof. Karel Dušek).
Główne zagadnienia podejmowane w działalności badawczej (w nawiasie sposób wykorzystania wyników):
Modyfikacja żywic epoksydowych i nienasyconych żywic poliestrowych, m.in. pod kątem zmniejszenia palności otrzymywanych z nich kompozytów (publikacje, patenty i 7 wdrożeń).
Teoria agregacji i fragmentacji w zastosowaniu do teorii polimeryzacji i degradacji polimerów (publikacje).
Zastosowania teorii grafów w chemii i fizyce polimerów (publikacje).
Wymiary modeli makrocząsteczek (publikacje, rozprawa habilitacyjna).
Synteza i badania struktury żeli i sorbentów polimerowych (publikacje, patenty).
Dorobek naukowy wyrażony ilościowo
skrypty, podręczniki i monografie (lub rozdziały w monografiach): 8
publikacje w periodykach naukowych: 115
publikacje popularne: ok. 10
publikacje w materiałach konferencyjnych: 23
referaty i komunikaty konferencyjne: ok. 120;
w tym ok. 40 na zaproszenie organizatorów
patenty: 14
wdrożenia: 7
cytowania bez autocytowań (wg Citation Index): ok. 450; Indeks Hirsha: 13
kierownictwo w grantach badawczych KBN (od 2004 r. ministerstwa branżowego nauki):
własne: 4
promotorskie: 4
celowe: 3
zamawiane 1
projekty badawcze z funduszy europejskich: 5
liczba wypromowanych doktorów: 4; aktualnie 3 doktorantów
liczba wypromowanych magistrów i inżynierów: ok. 50
udział w powołaniu na Wydziale Chemicznym filii Międzynarodowego Studium Doktoranckiego w 2003 r.
wykłady: kierunek studiów: technologia chemiczna: fizykochemia polimerów, technologia chemiczna, surowce przemysłu chemicznego, technologia monomerów i środków pomocniczych do tworzyw sztucznych; angielska terminologia termiczna, podstawy nauki o materiałach
kierunek studiów: inżynieria materiałowa: fizyka polimerów, podstawy chemii i fizyki polimerów, metody badań polimerów, modyfikacja i uszlachetnianie materiałów organicznych.
kierunek studiów: materiałoznawstwo: podstawy nauki o materiałach i inżynierii materiałowej, materiałoznawstwo artykułów przemysłowych.
wykłady monograficzne z fizykochemii polimerów (w j. angielskim) dla doktorantów Międzynarodowego Studium Doktoranckiego (European Graduate College) ‘Advanced Polymer Materials’ w Gliwicach (2003 i 2004 r.)
Ważniejsze osiągnięcia organizacyjne,
funkcje z wyboru/mianowania: 2002- 2008 oraz 1993 - 1996 dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej,
1991-1993 prorektor Politechniki Rzeszowskiej d/s Nauczania,
1992- kierownik Katedry Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej 1982-1988 redaktor naukowy; Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej
2002-2005 – koordynator Centrum Doskonałości „COMODEC” powołanego na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej w ramach 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej
2006-2008 - koordynator grantu Marie-Curie ATHAS-POLAND w ramach 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej
2006-2007 - koordynator projektu ZPORR działanie 2.6 Podkarpacka Platforma Chemiczna
Członkostwo i funkcje w towarzystwach naukowych, technicznych, radach naukowych (poza macierzystą), radach redakcyjnych czasopism naukowych, konferencji itd:
Polymer Networks Group – sekretarz (2003-2010) i członek zarządu od 1998 
Polskie Towarzystwo Chemiczne – członek zarządu Sekcji Polimerów Polskie Towarzystwo Chemiczne – członek
Stowarz. Inżynierów i Techników Przem. Chemicznego - członek
American Chemical Society - członek (1993-2006).
Polimery - członek Rady Redakcyjnej.
Polymer Gels and Networks (Elsevier)- członek Rady Redakcyjnej (do 1998).
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi - członek Rady Naukowej w kadencji od 2003 r.
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu - członek Rady Naukowej od 2006, obecnie Wiceprzewodniczący Rady
Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie - członek Rady Naukowej od 2008
członek komitetów naukowych kilkudziesięciu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych. członek Sekcji i Paneli Recenzentów w kilkunastu konkursach na projekty badawcze KBN i MNiSzW.; obecnie ekspert i członek Panelu ST-05 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
przewodniczący komitetów naukowych (organizator) 2 konferencji krajowych i 2 konferencji międzynarodowych
Odznaczenia, ważniejsze nagrody i wyróżnienia:
1999 – Złoty Krzyż Zasługi 1999, 1989, 1981, 1977 Nagrody Ministra Edukacji Narodowej (Nauki, Techniki i Szkolnictwa Wyższego), liczne nagrody za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną rektorów Politechniki Wrocławskiej i Rzeszowskiej 1995 – medal „Zasłużonym dla Politechniki Rzeszowskiej”
Ostatnia aktualizacja 23.10.2011.
Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom